Policy

Nykvist Skogs AB

skall som köpare av skogsråvara och i sin skogsbruksverksamhet, verka för att verksamheten bedrivs på ett så uthålligt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda.

Vi uppnår detta genom att:

 • Uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFC´s krav och intentioner.

 • Förvissa oss om att inköpt råvara inte härstammar från:
  – Illegala avverkningar.  
  – Skogar med höga bevarandevärden.
  – Skogar där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks.
  – Skogar med genetiskt manipulerade träd.
  – Naturskogar som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke skoglig markanvändning.

 • Bedriva verksamhet och förbättringsarbete så att eventuell negativ miljöpåverkan minskar.

 • Öka andelen råvara från miljöanpassat och certifierat skogsbruk.

 • Personalen utbildas och informeras så att de kan uppfylla innehållet i denna policy

Policy för socialt ansvarstagande

Nykvist Skogs AB’s policy är att göra affärer i enlighet med tillämpliga lagar med hög affärsetik. Verksamheten bedrivs i enlighet med gällande praxis på arbetsmarknaden där kollektivavtalets bestämmelser utgör grunden för överenskommelse med arbetstagare.

Nykvist Skogs AB samverkar och bedriver arbetsmiljöarbetet på ett sådant sätt att en god och säker arbetsmiljö uppnås för alla anställda och entreprenörer. Vid anlitade av underentreprenörer skall arbetsmiljöarbete ske i samförstånd.

Nykvist Skogs AB rekryterar medarbetare med god grundkompetens och personalutveckling är en viktig del i företagets personalpolitik.

Relationen till anlitade entreprenörer präglas av affärsmässighet och respekt för varandras respektive roller. Vid arbete hos PEFC-certifierade skogsägare använder vi enbart våra egna maskiner och PEFC-certifierade entreprenörer. Endast entreprenörer som på ett seriöst sätt uppfyller sina åtaganden mot samhälle, anställda, miljö och uppdragsgivare anlitas.

Policy grundläggande arbetskrav

Nykvist Skogs AB stödjer och respekterar internationellt erkända mänskliga rättigheter.

Nykvist Skogs AB accepterar inte någon form av mental eller fysisk bestraffning, hot om bestraffning, diskriminering, mobbning, sexuella eller andra former av trakasserier. Nykvist Skogs AB accepterar inte heller någon form av tvångsarbete inklusive slaveri, straffarbete, människohandel eller arbete som form av övergrepp.

Barnarbete får inte förekomma i vår verksamhet eller hos våra entreprenörer. Gällande nationella och internationella lagar om minimiålder ska följas. Nykvist Skogs AB förbjuder de värsta formerna av barnarbete. 

Arbetstagares rätt att organisera sig i och ansluta sig till valfri arbetstagarorganisation samt att förhandla kollektivt ska respekteras. Arbetstagares representanter ska ges möjlighet att kunna fullgöra sina uppdrag och diskriminering av förtroendevalda eller fackligt anslutna medarbetare accepteras inte.